by
on
under
Permalink

Farligt avfall

Farligt avfallAvfall som är farligt för vår miljö och oss människor klassas som farligt avfall, farligt avfall ska hanteras enligt särskilda avfallsföreskrifter.Många produkter som vi dagligen använder innehåller innehåller farliga ämnen, de kan finnas i väldigt små mängder men sammantaget så gör de stor skada om de hamnar fel. De farliga avfallet måste därför sorteras ut och lämnas in och hanteras rätt. Det kan handla om ämnen som är brandfarliga, giftiga, skadliga för miljön och cancerframkallande.Det är kommunen som ansvarar för hushållets farliga avfall vilket innebär att de ansvarar för processen från insamling, transportering till behandling av avfallet. Miljöbalken reglerar avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Det egna hushållet är skyldiga att sortera ut det farliga avfallet från sina hushållssopor.Eftersom det kanske inte är helt lätt med vad som räknas som farligt avfall så har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning i hur farligt avfall ska hanteras vilket du kan läsa här. Det är viktigt att vi tar hand om allt vårat avfall för att vårda vår natur. det pågår en hel del forskning i området både för att vi ska bli bättre på hur vi på bästa sätt ska hantera avfallet och för att vi ska bli mer medvetna om hur vi på bästa sätt tar hand om vår natur.Luleå tekniska högskola är världsledande på forskning inom just avfallsteknik och företaget RGS90 har gått in med fem miljoner kronor i ett forskningsprojekt kring problemavfall. Staten matchar också med lika mycket pengar till projektet. Förhoppningen är att forskningsarbetet ska ge nya behandlingsmetoder för de tre vanligaste problematiska avfallssorterna vilka visat sig vara extra bekymmersamma att hantera på ett tillfredsställande sätt. Enligt RGS90 forsknings- och utvecklingschef så innehåller avfallet miljöskadliga ämnen men har för lågt energivärde för att värmeverken ska vara intresserade av att ta hand om det och samtidigt så innehåller avfallet så hög andel organiskt material att det inte får deponeras.